தமிழ்ப்புத்தாண்டு (விகாரி) வருடப் பலன்கள் (முதல் 6 ராசிகள்)  கணித்தவர்:  ஜோதிடர் வேதாகோபாலன்

தமிழ்ப்புத்தாண்டு (விகாரி) வருடப் பலன்கள் (முதல் 6 ராசிகள்) கணித்தவர்: ஜோதிடர் வேதாகோபாலன்

வார ராசிபலன்: 12.04.2019 முதல் 18.04.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 12.04.2019 முதல் 18.04.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 05.04.2019 முதல் 11.04.2019 வரை!  வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 05.04.2019 முதல் 11.04.2019 வரை!  வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 29.03.2019முதல்  04.04.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 29.03.2019முதல் 04.04.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 22.03.2019 முதல் 28.03.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 22.03.2019 முதல் 28.03.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்:  15-03-2019 முதல் 21-03-2019 வரை – வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்:  15-03-2019 முதல் 21-03-2019 வரை – வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 08.03.2019 முதல் 14.03.2019  வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 08.03.2019 முதல் 14.03.2019  வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 01.03.2019 முதல் 07.03.2019 வரை! வேதா கோபாலன் 

வார ராசிபலன்: 01.03.2019 முதல் 07.03.2019 வரை! வேதா கோபாலன் 

வார ராசிபலன்: 22.02.2019 முதல் 28.02.2019 வரை!  வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 22.02.2019 முதல் 28.02.2019 வரை!  வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன் 15.02.2019  முதல் 21.02.2019 வரை:  வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன் 15.02.2019  முதல் 21.02.2019 வரை:  வேதா கோபாலன்

பகுதி-3: 2019ம் ஆண்டுக்கான ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: வேதாகோபாலன்

பகுதி-3: 2019ம் ஆண்டுக்கான ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: வேதாகோபாலன்

பகுதி-2: 2019ம் ஆண்டுக்கான ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: வேதாகோபாலன்

பகுதி-2: 2019ம் ஆண்டுக்கான ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: வேதாகோபாலன்