சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – பிளவுண்ட ஆளுமை

Tags: info, one information, one minute, split personality disorder, subavee, சுபவீ - ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி, பிளவுண்ட ஆளுமை