2021 ஆம் வருடத்துக்கான அமாவாசை பவுர்ணமி மற்றும் பிரதோச தினங்கள்

Must read

2021 ஆம் வருடத்துக்கான அமாவாசை பவுர்ணமி மற்றும் பிரதோச தினங்கள்

அமாவாசை 2021

~~~~~

13.01.2021 புதன் கிழமை அமாவாசை

11.02.2021 வியாழன் கிழமை மகா அமாவாசை

13.03.2021 சனி கிழமை அமாவாசை

12.04.2021 திங்கள் கிழமை சித்திரை அமாவாசை

11.05.2021 செவ்வாய் கிழமை அமாவாசை

10.06.2021 வியாழன் கிழமை அமாவாசை

09.07.2021 வெள்ளி கிழமை அமாவாசை

08.08.2021 ஞாயிற்று கிழமை அமாவாசை

07.09.2021 செவ்வாய் கிழமை அமாவாசை

06.10.2021 புதன் கிழமை அமாவாசை

04.11.2021 வியாழன் கிழமை கிருத்திகை அமாவாசை

04.12.2021 சனி கிழமை அமாவாசை

பௌர்ணமி 2021*

~~~~~

28.01.2021 வியாழன் கிழமை பௌர்ணமி

27.02.2021 சனி கிழமை பௌர்ணமி

28.03.2021 ஞாயிற்று கிழமை பௌர்ணமி

27.04.2021 செவ்வாய் கிழமை பௌர்ணமி

26.05.2021 புதன் கிழமை பௌர்ணமி

24.06.2021 வியாழன் கிழமை பௌர்ணமி

23.07.2021 வெள்ளி கிழமை பௌர்ணமி

22.08.2021 ஞாயிற்று கிழமை பௌர்ணமி

20.09.2021 திங்கள் கிழமை பௌர்ணமி

20.10.2021 புதன் கிழமை பௌர்ணமி

19.11.2021 வெள்ளி கிழமை பௌர்ணமி

19.12.2021 ஞாயிற்று கிழமை பௌர்ணமி

பிரதோசம்

~~~~

 10.01.2021 ஞாயிற்று கிழமை பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

26.01.2021 செவ்வாய் கிழமை பவுமா பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

09.02.2021 செவ்வாய் கிழமை பவுமா பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

24.02.2021 புதன் கிழமை பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

10.03.2021 புதன் கிழமை பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

26.03.2021 வெள்ளி கிழமை பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

09.04.2021 வெள்ளி கிழமை பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

24.04.2021 சனி கிழமை சனி பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

08.05.2021 சனி கிழமை சனி பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

24.05.2021 திங்கள் கிழமை சோமா பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

07.06.2021 திங்கள் கிழமை சோமா பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

22.06.2021 செவ்வாய் கிழமை பவுமா பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

07.07.2021 புதன் கிழமை பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

21.07.2021 புதன் கிழமை பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

05.08.2021 வியாழன் கிழமை பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

20.08.2021 வெள்ளி கிழமை பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

04.09.2021 சனி கிழமை சனி பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

18.09.2021 சனி கிழமை சனி பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

04.10.2021 திங்கள் கிழமை சோமா பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

17.10.2021 ஞாயிற்று கிழமை பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

02.11.2021 செவ்வாய் கிழமை பவுமா பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

16.11.2021 செவ்வாய் கிழமை பவுமா பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

02.12.2021 வியாழன் கிழமை பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

16.12.2021 வியாழன் கிழமை பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

31.12.2021 வெள்ளி கிழமை பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

More articles

Latest article