மிகவும் அரிது யானை கட்டி போர் அடித்தல். நான் கூட கண்டதில்லை. இனி எங்கும் காண முடியாததும். எல்லாம் இயந்திரம் ஆகி விட்டது.
Mohammed Mydeen