11111111111111

பயிற்சி 3:  குறி மொட்டை நசுக்குதல்

விந்து வரும் உணர்வு வரும்போது, உங்களின் உறுப்பை வெளியில் எடுத்து அதன் நுனி மொட்டை நன்றாக நசுக்கி விடுங்கள். அதனால் ரத ஓட்டம் தடை பட்டு உணர்வுகள் சிறிது நேரத்திற்கு மட்டுப்படும். ஆகவே விந்துவருவது தடைபடும். சில விநாடிகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் உறவு கொள்ளலாம். அதைவது நீங்கள் விரும்பியபடி.. நீண்ட நேரம்!

அடுத்த பயிற்சி.. 

(இன்னொரு இரவில்….)