வரலாற்றில் இந்த நாள் – இந்தியாவின் முதல் ஒலி ராக்கெட் ‘ ரோகினி RH75 ‘ முதல் சோதனை

Must read


sounding

முதல் இந்திய ஒலித்தல் ராக்கெட் ‘ ரோகினி RH75 ‘  ஏவுகணை தும்பா இருந்து ஏவப்பட்டது

More articles

Latest article