உங்கனால் இந்த படததில் பாண்டவை கண்டுபுடிகேமுடியுமா பாருங்கள்.

64e93281-536d-4703-bfaf-15f2f11a2fae_tablet

இதற்கு எதாவுது அறிவியல் காரணம் இருக்கிறது என்று தெரியவில்ல.