தமிழகத்தையே கலங்கடித்த பேரிடரான வெள்ளப்பெருக்கு பற்றி வட இந்திய பதிப்பில் மூலையில் செய்தி.. ஆனால் மலேசிய நாளிதழில் முக்கியத்தும் கொடுத்து செய்தி…
1

 

 

Iniyan Rajan  https://www.facebook.com/initrt?fref=ufi