சில…

Must read

sila

சில வார்த்தைகள்

உள்ளிருந்து

உறுத்திக்கொண்டே

இருக்கும் பிடுங்க முடியா

அம்பைப் போல்…

சில மௌனங்கள்

திட நெஞ்சையும்

வீழ்த்தி விடும்

உடைப்பெடுத்த

வெள்ளம் போல்..

சில நினைவுகள்

அவ்வப்போது சிலிர்க்க

வைக்கும்

இடைவெளி விட்டுக்

கேட்கும் பாட்டைப் போல்..

More articles

Latest article