ராகுல் காந்தி,” மோ தானி ” ( மோடி-அதானி)களைப் பார்த்துக் கேட்கும் சங்கிலித் தொடர் கேள்விகளுக்கு ஏன் அவர்கள் பதிலே சொல்லவில்லை என்று நாட்டு மக்கள் கேட்கிறார்கள்!

*** ஓவியர் ராகி.பாரி.*****