CATEGORY

covid19

உலகளவில் 64.98 கோடி பேருக்கு கொரோனா

ஜெனீவா: உலகளவில் 64.98 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியான அறிக்கையில், உலகளவில் 64.98 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், கொரோனா பாதிப்பால் 66.45 லட்சம் பேர் உயிரிழந்து...

உலகளவில் 64.96 கோடி பேருக்கு கொரோனா

ஜெனீவா: உலகளவில் 64.96 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியான அறிக்கையில், உலகளவில் 64.96 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், கொரோனா பாதிப்பால் 66.45 லட்சம் பேர் உயிரிழந்து...

உலகளவில் 64.90 கோடி பேருக்கு கொரோனா

ஜெனீவா: உலகளவில் 64.90 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியான அறிக்கையில், உலகளவில் 64.90 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், கொரோனா பாதிப்பால் 66.43 லட்சம் பேர் உயிரிழந்து...

உலகளவில் 64.83 கோடி பேருக்கு கொரோனா

ஜெனீவா: உலகளவில் 64.83 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியான அறிக்கையில், உலகளவில் 64.83 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், கொரோனா பாதிப்பால் 66.41 லட்சம் பேர் உயிரிழந்து...

உலகளவில் 64.77 கோடி பேருக்கு கொரோனா

ஜெனீவா: உலகளவில் 64.77 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியான அறிக்கையில், உலகளவில் 64.77 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், கொரோனா பாதிப்பால் 66.39 லட்சம் பேர் உயிரிழந்து...

உலகளவில் 64.68 கோடி பேருக்கு கொரோனா

ஜெனீவா: உலகளவில் 64.68 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியான அறிக்கையில், உலகளவில் 64.68 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், கொரோனா பாதிப்பால் 66.38 லட்சம் பேர் உயிரிழந்து...

உலகளவில் 64.64 கோடி பேருக்கு கொரோனா

ஜெனீவா: உலகளவில் 64.64 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியான அறிக்கையில், உலகளவில் 64.64 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், கொரோனா பாதிப்பால் 66.37 லட்சம் பேர் உயிரிழந்து...

உலகளவில் 64.46 கோடி பேருக்கு கொரோனா

ஜெனீவா: உலகளவில் 64.46 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியான அறிக்கையில், உலகளவில் 64.46 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், கொரோனா பாதிப்பால் 66.32 லட்சம் பேர் உயிரிழந்து...

உலகளவில் 64.42 கோடி பேருக்கு கொரோனா

ஜெனீவா: உலகளவில் 64.42 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியான அறிக்கையில், உலகளவில் 64.42 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், கொரோனா பாதிப்பால் 66.30 லட்சம் பேர் உயிரிழந்து...

உலகளவில் 64.37 கோடி பேருக்கு கொரோனா

ஜெனீவா: உலகளவில் 64.37 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியான அறிக்கையில், உலகளவில் 64.33 கோடி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், கொரோனா பாதிப்பால் 66.28 லட்சம் பேர் உயிரிழந்து...

Latest news